Wsparcie MEBELMAX - MIECZYSŁAW JASIŃSKI w prowadzeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwo Mebelmax Mieczysław Jasiński skorzystało z dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wsparcie MEBELMAX - MIECZYSŁAW JASIŃSKI w prowadzeniu działalności gospodarczej” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, Nr Naboru POPW.01.05.00-IP.01-00-001/20.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Łączna wartość Projektu wyniosła: 224 021.04 PLN

« wróć